Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

LEV Kenniscentrum van start gegaan


De ontwikkeling van micromobiliteit bevindt zich in een nieuwe, cruciale fase. Tussen hype en mainstream is dit het moment waarop serieuze stappen gezet moeten worden om nieuwe mobiliteitsoplossingen de juiste plek te geven binnen de maatschappelijke transitie naar leefbare steden, sociale en ruimtelijke verbondenheid en bewegingsvrijheid. Geïnitieerd vanuit het lectoraat HAN Automotive Research, richt het LEV Kenniscentrum zich op de bijdrage die zogenoemde Light Electric Vehicles kunnen leveren aan deze transitie.

De transitie is reeds ingezet op verschillende fronten. Fabrikanten nemen stappen richting duurzamere productie en bedrijfsvoering, overheden en bedrijfsleven maken afspraken rond Zero-emissie Stadslogistiek en het ministerie werkt aan nieuwe regels rond de toelating van LEV’s op de weg. Het LEV Kenniscentrum volgt deze ontwikkelingen met grote belangstelling en is betrokken bij het formuleren van nieuwe kennisvragen en uitvoeren van projecten waarin het gebruik van LEV’s centraal staat. Door het combineren van praktijkervaring in het produceren en introduceren van LEV’s met jarenlange onderzoekservaring in de automotive- en mobiliteitssector overziet het Kenniscentrum complexe vraagstukken uit de praktijk.

Eén van de vraagstukken die momenteel actueel is, gaat over de nieuwe regelgeving en de specifieke gevolgen voor elektrische bakfietsen. Zoals bekend heeft de Minister van IenW zich, in samenspraak met de Tweede kamer, voorgenomen om een nieuw toelatingskader te ontwikkelen voor Light Electric Vehicles. Om specifiek te zijn gaat het in dit kader om de LEV’s die zich bevinden in de Europese voertuigcategorie L en in de Nederlandse Bijzondere Bromfietsen-richtlijn.

In aanloop naar de ontwikkeling van dit toelatingskader heeft het ministerie gedurende het afgelopen jaar tal van bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. Het accent lag tijdens deze bijeenkomsten op de aanpassingen van de regelgeving die zullen gelden voor voertuigen die uitgesloten zijn van Europese Type goedkeuring. Deze aanpassingen zullen belangrijke gevolgen hebben voor ‘zware’ e-bakfietsen. Enkele grote fabrikanten van e-bakfietsen zijn lid van de RAI vereniging welke als één van de genoemde stakeholders betrokken was bij de gesprekken met het ministerie over het nieuwe toelatingskader. Hun visie kon hierdoor worden meegenomen in de discussies. Vele andere Nederlandse fabrikanten en buitenlandse aanbieders zijn tot dusver nog niet betrokken geweest.

Vanuit de e-bakfietsen branche komen er in toenemende mate signalen met zorgen over de nieuwe regelgeving. Opvallend is bijvoorbeeld dat voor het toelatingsregime voor lichte LEV’s, zoals e-steps, niet gekozen is voor zelfcertificering zoals dat wel het geval is voor e-bikes én voor lichte e-bakfietsen tot 55 kg. Een belangrijke verandering gaat gelden voor bakfietsen die zwaarder zijn dan 55 kg. Op dit moment geldt voor alle bakfietsen de eis van zelfcertificering, maar in het nieuwe kader gaan voor de zwaardere varianten andere eisen gelden. Het nieuwe toelatingsregime voor deze groep voertuigen zullen eisen omvatten die gebaseerd zijn op de EU Verordening 168/2013, de zogenoemde ‘Brommer-richtlijn’. Dit betekent onder andere dat afmeting en gewicht belangrijke criteria worden bij het indelen van de voertuigen en de bijbehorende eisen voor de specifieke regelingen. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van een sector die een significante schakel is in het leefbaar maken van onze binnensteden.

Inmiddels komt er zicht op de implicaties van de nieuwe regelgeving voor de LEV branche, maar vele onderdelen van de nieuwe regelgeving wachten nog op invulling. Het zijn uitdagingen zoals deze waar het LEV Kenniscentrum zich graag voor inzet: op de nexus van beleid, onderzoek, techniek en praktijk worden dilemma’s, afwegingen en feiten helder.

Het LEV Kenniscentrum voert haar onderzoeken en projecten uit voor en samen met samenwerkingspartners. Tot deze partners behoren mkb’s, zoals fabrikanten, distributeurs en adviesbureaus, maar ook kennisinstellingen, overheden, gebruikers- en brancheverenigingen. Een nauw betrokken team van deskundigen ondersteunt het LEV kenniscentrum bij de acquisitie, de financiering en de uitvoering van projecten.

Heeft u vragen over LEV’s, wilt u projecten met LEV's gaan uitvoeren of kunt u kennis aandragen voor ons KC? Meldt u dan bij Pieter Dekker via info@lev-kenniscentrum.nl.

Het LEV kenniscentrum is kennispartner van Zero Emission | Ecomobiel.

Ga terug